ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 41
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง

ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) รหัสวิชา พ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 รักตัวเราเท่าฟ้า
1
  รักตัวเราเท่าฟ้า 1 ก.ค. 63
เรื่อง 1.2 ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
1
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (1) 8 ก.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (2) 15 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (3) 22 ก.ค. 63
4
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (4) 29 ก.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
5
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (5) 5 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 เข้าใจตนเอง
1
  เข้าใจตนเอง (1) 19 ส.ค. 63
2
  เข้าใจตนเอง (2) 26 ส.ค. 63
3
  เข้าใจตนเอง (3) 2 ก.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
1
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (1) 9 ก.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (2) 16 ก.ย. 63
3
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (3) 23 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (4) 30 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
1
  ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง (1) 7 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง (2) 14 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
3
  ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง (3) 21 ต.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ