ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 25
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง

ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา รหัสวิชา พ11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 เรื่อง รักตัวเราเท่าฟ้า
1
  เรื่อง รักตัวเราเท่าฟ้า 18 พ.ค. 63
เรื่อง 1.2 เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก
1
  เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก (1) 25 พ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก (2) 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก (3) 8 มิ.ย. 63
4
  เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก (4) 15 มิ.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
5
  เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก (5) 22 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 เรื่อง เข้าใจตนเอง
1
  เรื่อง เข้าใจตนเอง (1) 29 มิ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ