ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 49
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน

ครูอริษา แก้วไทรหงวน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) รหัสวิชา ง11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
1
  เรื่อง สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (1) 19 พ.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  เรื่อง สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (2) 20 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
1
  เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (1) 26 พ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (2) 27 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 3 ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
1
  เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1) 2 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (2) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ 4 การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
1
  เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1) 10 มิ.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (2) 16 มิ.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 หน่วยย่อยที่ 5 การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด
1
  เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด (1) 17 มิ.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด (2) 23 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกบการสอน)
เรื่อง 1.6 หน่วยย่อยที่ 6 ทำงานดีมีความสุข
1
  เรื่อง ทำงานดีมีความสุข (1) 24 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  เรื่อง ทำงานดีมีความสุข (2) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 23.05.18 | 4,043 12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 23.05.18 | 4,043 12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม