ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 49
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน

ครูอริษา แก้วไทรหงวน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
1
  สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (1) 3 ก.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (2) 10 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (1) 14 ก.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
4
  การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (2) 17 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
5
  ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1) 21 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (2) 24 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1) 31 ก.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
8
  การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (2) 4 ส.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
9
  การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด (1) 7 ส.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
10
  การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด (2) 11 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
1
  ทำงานดีมีความสุข (1) 14 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ทำงานดีมีความสุข (2) 18 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  รายรับ-รายจ่ายของตนเอง และครอบครัว (1) 21 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
4
  รายรับ-รายจ่ายของตนเอง และครอบครัว (2) 25 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
5
  วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง (1) 28 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
6
  เรื่อง วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง (2) 1 ก.ย. 63
7
  เรื่อง หลักในการใช้จ่ายและการออม (1) 4 ก.ย. 63
8
  เรื่อง หลักในการใช้จ่ายและการออม (2) 8 ก.ย. 63
9
  เรื่อง การออมเงิน (1) 11 ก.ย. 63
10
  เรื่อง การออมเงิน (2) 15 ก.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คนดีศรีแผ่นดิน
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 ต้นกล้าคนดี
1
  เรื่อง สมาชิกที่ดีของครอบครัวและ โรงเรียน (1) 18 ก.ย. 63
2
  เรื่อง สมาชิกที่ดีของครอบครัวและ โรงเรียน (2) 22 ก.ย. 63
3
  เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของ ครอบครัวและโรงเรียน (1) 25 ก.ย. 63
4
  เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน (2) 29 ก.ย. 63
5
  เรื่อง การทำความดี (1) 2 ต.ค. 63
6
  เรื่อง การทำความดี (2) 6 ต.ค. 63
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ 2 สังคมน่าอยู่
1
  เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น (1) 9 ต.ค. 63
2
  เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น (2) 16 ต.ค. 63
3
  เรื่อง โรงเรียนน่าอยู่ (1) 20 ต.ค. 63
4
  เรื่อง โรงเรียนน่าอยู่ (2) 27 ต.ค. 63
เรื่อง 2.3 หน่วยย่อยที่ 3 วิถีประชาธิปไตย
1
  เรื่อง ประชาธิปไตยในครอบครัว (1) 30 ต.ค. 63
2
  เรื่อง ประชาธิปไตยในครอบครัว (2) 10 พ.ย. 63
3
  เรื่อง ประชาธิปไตยในโรงเรียนวิถี (1) 6 พ.ย. 63
4
  เรื่อง ประชาธิปไตยในโรงเรียนวิถี (2) 25 ก.ย. 63
5
  เรื่อง ประชาธิปไตย (1) 13 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 23.05.18 | 4,043 12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 23.05.18 | 4,043 12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม