ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 52
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
1
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 2 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่่อวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 9 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่่อวีดีโอประกอบการสอน)
3
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 14 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4) 16 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 21 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 23 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 30 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่่อวีดีโอประกอบการสอน)
8
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4) 4 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
9
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (5) 6 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
10
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (6) 11 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อประกอบการสอน)
11
  การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 13 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
12
  การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 18 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
13
  การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 20 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์
1
  ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (1) 25 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (2) 27 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (3) 1 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (4) 3 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (5) 8 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (1) 10 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
7
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (2) 15 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
8
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (3) 17 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
9
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (4) 22 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
10
  หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (5) 24 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 3 ส่วนต่าง ๆ ของพืช
1
  ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (1) 29 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (2) 1 ต.ค. 63
3
  เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (3) 6 ต.ค. 63
4
  เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (4) 8 ต.ค. 63
5
  เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (1) 15 ต.ค. 63
6
  เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (2) 20 ต.ค. 63
7
  เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (3) 22 ต.ค. 63
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ 4 บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่
1
  เรื่อง ที่อยู่ของสัตว์และพืช (1) 27 ต.ค. 63
2
  เรื่อง ที่อยู่ของสัตว์และพืช (2) 29 ต.ค. 63
3
  เรื่อง ที่อยู่ของสัตว์และพืช (3) 3 พ.ย. 63
4
  เรื่อง ที่อยู่กับการดำรงชีวิต ของสัตว์และพืช (1) 5 พ.ย. 63
5
  เรื่อง ที่อยู่กับการดำรงชีวิต ของสัตว์และพืช (2) 10 พ.ย. 63
6
  เรื่อง ที่อยู่กับการดำรงชีวิต ของสัตว์และพืช (3) 12 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ