ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1 วัสดุในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 1.1 ของเล่นของใช้
1
  ของเล่นของใช้(1) 1 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ของเล่นของใช้(2) 3 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 ชนิดของวัสดุ
1
  ชนิดของวัสดุ(1) 8 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ชนิดของวัสดุ(2) 15 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 สมบัติของวัสดุ
1
  สมบัติของวัสดุ(1) 17 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สมบัติของวัสดุ(2) 22 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  สมบัติของวัสดุ(3) 24 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  สมบัติของวัสดุ(4) 29 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การจัดกลุ่มวัสดุ
1
  การจัดกลุ่มวัสดุ(1) 5 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การจัดกลุ่มวัสดุ(2) 7 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสียงรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1 เสียงในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ท้องฟ้าและดาว หน่วยย่อยที่ 1 ท้องฟ้าของเรา
เรื่อง 4.1 ดาว
1
  ดาว(1) 25 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  ดาว(2) 2 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  ดาว(3) 4 มี.ค. 64 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 การมองเห็นดาวในท้องฟ้า
1
  การมองเห็นดาวในท้องฟ้า(1) 9 มี.ค. 64 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การมองเห็นดาวในท้องฟ้า(2) 11 มี.ค. 64 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
3
  การมองเห็นดาวในท้องฟ้า(3) 16 มี.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 การปรากฏของดาว
1
  การปรากฏของดาว(1) 18 มี.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การปรากฏของดาว(2) 23 มี.ค. 64 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 ทดสอบความรู้
1
  ทดสอบความรู้ 25 มี.ค. 64 (มีกระดาษทดสอบประกอบการทดสอบ)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1 วัสดุในชีวิตประจำวัน(Re-run)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ