ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ(แกนหลักการงานอาชีพ) ประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 ทดสอบก่อนเรียน/แนะนำบทเรียน
1
  ทดสอบก่อนเรียน/แนะนำบทเรียน 4 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.2 ความหมายและประเภทของงานช่าง
1
  ความหมายและประเภทของงานช่าง 18 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.3 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง
1
  อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง 25 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการอสน)
เรื่อง 1.4 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง
1
  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง 8 ม.ค. 64
เรื่อง 1.5 การบำรุงรักษาของเล่น/ทดสอบหลังเรียน
1
  การบำรุงรักษาของเล่น/ทดสอบหลังเรียน 15 ม.ค. 64
เรื่อง 1.6 อุปกรณ์การเกษตรและการจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตร
1
  อุปกรณ์การเกษตรและการจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตร 22 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 พืชและการดูแลรักษาพืช
1
  พืชและการดูแลรักษาพืช 29 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 ความหมายของงานประดิษฐ์
1
  ความหมายของงานประดิษฐ์ 5 ก.พ. 64
เรื่อง 1.9 สนุกกับงานกระดาษ(การพับแมลง)
1
  สนุกกับงานกระดาษ(การพับแมลง) 19 ก.พ. 64
เรื่อง 1.10 สนุกกับงานกระดาษ (การพับกระเป๋า)
1
  สนุกกับงานกระดาษ(การพับกระเป๋า) 5 มี.ค. 64
เรื่อง 1.11 แมงกะพรุนน้อย
1
  แมงกะพรุนน้อย 12 มี.ค. 64
เรื่อง 1.12 ปลาหมึกยักษ์
1
  ปลาหมึกยักษ์ 19 มี.ค. 64
เรื่อง 1.13 กบน้อย
1
  กบน้อย 26 มี.ค. 64
เรื่อง 1.14 ปุกปุย
1
  ปุกปุย 2 เม.ย. 64
เรื่อง 1.15 สนุกกับหน้ากาก
1
  สนุกกับหน้ากาก 9 เม.ย. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ