ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง 11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 ทดสอบก่อนเรียน/แนะนำบทเรียน
1
  ทดสอบก่อนเรียน/แนะนำบทเรียน 3 ก.ค. 63
เรื่อง 1.2 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
1
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 10 ก.ค. 63
เรื่อง 1.3 การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
1
  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 17 ก.ค. 63
เรื่อง 1.4 บ้านและการจัดบ้าน
1
  บ้านและการจัดบ้าน 24 ก.ค. 63
เรื่อง 1.5 การทำความสะอาดร่างกาย
1
  การทำความสะอาดร่างกาย 31 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (วิธีการแต่งกาย เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย)
1
  แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (วิธีการแต่งกาย เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย) 7 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 อุปกรณ์การเกษตรและการจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตร
1
  อุปกรณ์การเกษตรและการจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตร 14 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 พืชและการดูแลรักษาพืช
1
  พืชและการดูแลรักษาพืช 21 ส.ค. 63
เรื่อง 1.9 ความหมายของงานประดิษฐ์
1
  ความหมายของงานประดิษฐ์ 28 ส.ค. 63
เรื่อง 1.10 สนุกกับงานกระดาษ (การพับแมลง)
1
  สนุกกับงานกระดาษ (การพับแมลง) 11 ก.ย. 63
เรื่อง 1.11 สนุกกับงานกระดาษ(การพับกระป๋า)
1
  สนุกกับงานกระดาษ(การพับกระเป๋า) 18 ก.ย. 63
เรื่อง 1.12 สนุกกับหน้ากาก
1
  สนุกกับหน้ากาก 25 ก.ย. 63
เรื่อง 1.13 ที่คั่นหนังสือ
1
  ที่คั่นหนังสือ 2 ต.ค. 63
เรื่อง 1.14 ปุกปุย
1
  ปุกปุย 9 ต.ค. 63
เรื่อง 1.15 ปลาหมึกยักษ์
1
  ปลาหมึกยักษ์ 16 ต.ค. 63
เรื่อง 1.16 กบน้อย
1
  กบน้อย 30 ต.ค. 63
เรื่อง 1.17 แมงกะพรุนน้อย
1
  แมงกะพรุนน้อย 6 พ.ย. 63
เรื่อง 1.18 ทบทวน/ทดสอบหลังเรียน
1
  ทบทวน/ทดสอบหลังเรียน 13 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ