ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 95
แผนการสอนโดย ครูจีรวุฒิ ภักดี และครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูจีรวุฒิ ภักดี และครูรัชนีพร พิณทอง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูจีรวุฒิ ภักดี และครูรัชนีพร พิณทอง
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยที่ 1 จำนวน
เรื่อง 1.1 จำนวน
  การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (1)15 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (2) 16 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 1 และ 2 18 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 3 และ 4 19 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 5 และ 0 22 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 23 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 24 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 25 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10 26 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑o
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 6 และ 7 29 พ.ค. 66 (ใบงาน)
๑๑
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 8 และ 9 30 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10 31 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  การบอกจำนวน 1 ถึง 5 โดยไม่ต้องนับ 1 มิ.ย. 66
๑๔
  การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดยไม่ต้องนับ 2 มิ.ย. 66
๑๕
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 6 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๖
  การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 7 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๗
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 6 ถึง 10 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 8 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๘
  การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20 9 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๙
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10 ถึง 14 12 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๒o
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 15 ถึง 20 13 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๒๑
  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย 14 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๒๒
  หลัก ค่าของเลขโดดในหลักสิบ และหลักหน่วยของจำนวน 10 ถึง 20 15 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๒๓
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠ 16 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๒๔
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย >< 19 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๒๕
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน 20 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๒๖
  การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20 21 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๒๗
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 22 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๒๘
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 23 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๒๙
  ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0 26 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๓o
  การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (1) 27 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๓๑
  การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (2) 28 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๓๒
  การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (3) 29 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๓๓
  การบอกอันดับที่ 30 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๓๔
  การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง 3 ก.ค. 66 (มีใบงาน )
๓๕
  การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง และอันดับที่ 4 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
๓๖
  การนำตำแหน่งและอันดับที่ไปใช้ 5 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
เรื่อง 2.1 การดำเนินการ
  ทบทวนการนับจำนวน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนไม่เกิน 10 6 ก.ค. 66
  การรวมจำนวนสองจำนวน 7 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  การบวกและการเขียนประโยค สัญลักษณ์การบวก 10 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  การบวกด้วยศูนย์ 11 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  การหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวน 12 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  การหาผลบวกโดยใช้การวาดรูป 13 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวมกับการบวก 14 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  การบวกจำนวนเดียวกัน 17 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  การสลับที่ของการบวก 18 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
๑o
  การบวกที่ผลบวกเป็น 10 19 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  สถานการณ์การบวก 20 ก.ค. 66 (มีใบงาน )
๑๒
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก และหาคำตอบ 21 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  การแสดงวิธีหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวก 24 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๔
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก 25 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๕
  ทบทวนการหาผลบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10 26 ก.ค. 66
๑๖
  การลบโดยการเอาออกที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 27 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๗
  การลบโดยการเปรียบเทียบที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 3 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๘
  การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 4 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๙
  การลบด้วย 0 7 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๒o
  การหาผลลบโดยใช้กรอบสิบ (Ten Frame) 8 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๑
  การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวน 9 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๒
  ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 10 ส.ค. 66(มีใบงาน)
๒๓
  การนำความสัมพันธ์ของการบวก และการลบไปใช้ 11 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๔
  สถานการณ์การลบ 15 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๕
  การแก้โจทย์ปัญหาการลบ 16 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๖
  การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ 17 ส.ค. 66(มีใบงาน)
๒๗
  การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ 18 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๘
  - ทบทวนการหาผลลบ - การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดย ใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวม - การแก้โจทย์ปัญหาการลบ - การสร้างโจทย์ปัญหาการลบ จากภาพ และจากประโยคสัญลักษณ์ 21 ส.ค. 66
๒๙
  1. การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10 2. การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10 22 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๓o
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 1 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน 23 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๓๑
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 2 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน 24 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๓๒
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 โดย การทำให้ครบสิบ 25 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๓๓
  การบวกจำนวนเดียวกัน ที่ผลบวกไม่เกิน 20 และการบวกจำนวน สองจำนวนที่ใกล้เคียงกัน 28 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๓๔
  การบวกจำนวน 3 จำนวน ที่ผลบวกไม่เกิน 20 29 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๓๕
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเอาออก 30 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๓๖
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการ ใช้เส้นจำนวน 31 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๓๗
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามา 1 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๓๘
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ 4 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๓๙
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเปรียบเทียบ 5 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๔o
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20โดยใช้ ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวม 6 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๔๑
  การลบจำนวนสามจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 7 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๔๒
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์การบวก 8 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๔๓
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์การลบ 11 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๔๔
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20 12 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๔๕
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ (สถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า) 13 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๔๖
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ (สถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า) 14 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๔๗
  การสร้างโจทย์ปัญหาจากแถบข้อความที่กำหนด 15 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๔๘
  การสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพ 18 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๔๙
  การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ 19 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง 3.1 เรขาคณิต
  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 20 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 21 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย (1) 22 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย (2) 25 ก.ย. 66
  รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 26 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  วงกลม และวงรี 27 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 28 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติ 29 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้สิ่งต่าง ๆ เป็นแบบ (มีใบงาน)
๑o
  รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By chutimon | 21.09.23 | 24 0 คณิตศาสตร์