ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 120
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง

ครูรัชนีพร พิณทอง
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 จำนวน
เรื่อง 1.1 การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
1
  การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (1) 1 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (2) 2 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 1 และ 2
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 1 และ 2 3 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 3 และ 4
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 3 และ 4 8 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 5 และ 0
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 5 และ 0 9 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
1
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 10 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
1
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 13 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
1
  การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 14 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10
1
  การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10 15 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 6 และ 7
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 6 และ 7 16 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 8 และ 9
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 8 และ 9 17 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.11 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 10
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 10 20 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.12 การบอกจำนวน 1 ถึง 6 โดย ไม่ต้องนับ
1
  การบอกจำนวน 1 ถึง 6 โดย ไม่ต้องนับ 21 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.13 การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดย ไม่ต้องนับ
1
  การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดย ไม่ต้องนับ 22 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.14 การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 10 และ 0
1
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 23 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.15 การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0
1
  การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 24 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.16 ความสัมพันธ์ของจำนวน 6 ถึง 10 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
1
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 6 ถึง 10 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 29 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.17 การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20
1
  การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20 30 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.18 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10 ถึง 14
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10 ถึง 14 31 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.19 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 15 ถึง 20
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 15 ถึง 20 3 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.20 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย
1
  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย 4 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.21 หลัก ค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยของจำนวน 10 ถึง 20
1
  หลัก ค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยของจำนวน 10 ถึง 20 5 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.22 การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠
1
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠ 6 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.23 การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20และการใช้เครื่องหมาย <>
1
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20และการใช้เครื่องหมาย <> 7 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.24 การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน
1
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน 10 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.25 การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20
1
  การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20 11 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.26 ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
1
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 13 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.27 ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
1
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 14 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.28 ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0
1
  ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0 17 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.29 การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ
1
  การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (1) 18 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (2) 19 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (3) 20 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.30 การบอกอันดับที่
1
  การบอกอันดับที่ 21 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.31 การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง
1
  การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง 24 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.32 การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง และอันดับที่
1
  การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง และอันดับที่ 25 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.33 การนำตำแหน่งและอันดับที่ไปใช้
1
  การนำตำแหน่งและอันดับที่ไปใช้ 26 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
เรื่อง 2.1 ทบทวนการนับจำนวน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนไม่เกิน 10
1
  ทบทวนการนับจำนวน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนไม่เกิน 10 27 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การรวมจำนวนสองจำนวน
1
  การรวมจำนวนสองจำนวน 28 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 การบวกและการเขียนประโยค สัญลักษณ์การบวก
1
  การบวกและการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก 31 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 การบวกด้วยศูนย์
1
  การบวกด้วยศูนย์ 1 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 การหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวน
1
  การหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวน 2 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 การหาผลบวกโดยใช้การวาดรูป
1
  การหาผลบวกโดยใช้การวาดรูป 3 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวมกับการบวก
1
  ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวมกับการบวก 8 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 การบวกจำนวนเดียวกัน
1
  การบวกจำนวนเดียวกัน 9 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 การสลับที่ของการบวก
1
  การสลับที่ของการบวก 10 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 การบวกที่ผลบวกเป็น 10
1
  การบวกที่ผลบวกเป็น 10 11 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.11 สถานการณ์การบวก
1
  สถานการณ์การบวก 14 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.12 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและหาคำตอบ
1
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและหาคำตอบ 15 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.13 การแสดงวิธีหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวก
1
  การแสดงวิธีหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวก 16 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.14 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก 17 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.15 ทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ์การ บวกและการหาผลบวก
1
  ทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ์การบวกและการหาผลบวก 18 ก.ย. 63
เรื่อง 2.16 การลบโดยการเอาออกที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
1
  การลบโดยการเอาออกที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 21 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.17 การลบโดยการเปรียบเทียบที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
1
  การลบโดยการเปรียบเทียบที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 22 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.18 การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
1
  การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 23 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.19 การลบด้วย 0
1
  การลบด้วย 0 24 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.20 การหาผลลบโดยใช้กรอบสิบ (Ten Frame)
1
  การหาผลลบโดยใช้กรอบสิบ (Ten Frame) 25 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.21 การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวน
1
  การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวน 28 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.22 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
1
  ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 29 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.23 การนำความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไปใช้
1
  การนำความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไปใช้ 30 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.24 สถานการณ์การลบ
1
  สถานการณ์การลบ 1 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.25 การแก้โจทย์ปัญหาการลบ
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการลบ 2 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.26 การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ 5 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.27 การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ 6 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.28 ทบทวนการหาผลลบ / การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดย ใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวม / การแก้โจทย์ปัญหาการลบ / การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ และจากประโยคสัญลักษณ์
1
  ทบทวนการหาผลลบ / การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดย ใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวม / การแก้โจทย์ปัญหาการลบ / การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ และจากประโยคสัญลักษณ์ 7 ต.ค. 63
เรื่อง 2.29 (1.) การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10 (2.) การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10
1
  (1.) การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10 (2.) การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10 8 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.30 (1). ความหมายของการบวก (2). การใช้เครื่องหมาย + (3). การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 1 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน
1
  (1). ความหมายของการบวก (2). การใช้เครื่องหมาย + (3). การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 1 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน 9 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.31 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 2 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน
1
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 2 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน 12 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.32 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 โดย การทำให้ครบสิบ
1
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 โดย การทำให้ครบสิบ 14 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.33 การบวกจำนวนเดียวกัน ที่ผลบวกไม่เกิน 20 และการบวกจำนวนสองจำนวนที่ใกล้เคียงกัน
1
  การบวกจำนวนเดียวกัน ที่ผลบวกไม่เกิน 20 และการบวกจำนวนสองจำนวนที่ใกล้เคียงกัน 15 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.34 การบวกจำนวน 3 จำนวน ที่ผลบวกไม่เกิน 20
1
  การบวกจำนวน 3 จำนวน ที่ผลบวกไม่เกิน 20 16 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.35 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเอาออก
1
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเอาออก 19 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.36 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการใช้เส้นจำนวน
1
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการใช้เส้นจำนวน 20 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.37 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามา
1
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามา 21 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.38 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
1
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ 22 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.39 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเปรียบเทียบ
1
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเปรียบเทียบ 26 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.40 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20โดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
1
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20โดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 27 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.41 การลบจำนวนสามจำนวน
1
  การลบจำนวนสามจำนวน 28 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.42 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน ประโยคสัญลักษณ์การบวก
1
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก 29 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.43 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน ประโยคสัญลักษณ์การลบ
1
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน ประโยคสัญลักษณ์การลบ 30 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.44 โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่ ผลลัพธ์ไม่เกิน 20
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่ ผลลัพธ์ไม่เกิน 20 2 พ.ย. 63
เรื่อง 2.45 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ (สถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า)
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ (สถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า) 3 พ.ย. 63
เรื่อง 2.46 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ (สถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า)
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ (สถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า) 4 พ.ย. 63
เรื่อง 2.47 การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ 5 พ.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง 3.1 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 6 พ.ย. 63
เรื่อง 3.2 ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย
1
  ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 9 พ.ย. 63
เรื่อง 3.3 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย
1
  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย (1) 10 พ.ย. 63
2
  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย (2) 11 พ.ย. 63
เรื่อง 3.4 รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
1
  รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 12 พ.ย. 63
เรื่อง 3.5 วงกลม และวงรี
1
  วงกลม และวงรี 13 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By jitanajak@hotmail.com | 28.08.18 | 6,020 5 คณิตศาสตร์
 2. Post By sw.sangchun@hotmail.co.th | 12.07.18 | 5,992 16 คณิตศาสตร์
 3. Post By maneerat.poowow13@gmail.com | 01.11.18 | 4,258 2 คณิตศาสตร์
 4. Post By ครูอ้อน | 30.01.19 | 3,799 9 คณิตศาสตร์
 5. Post By Suthida | 28.04.19 | 2,443 7 คณิตศาสตร์
 6. Post By maneerat.poowow13@gmail.com | 10.09.18 | 2,008 3 คณิตศาสตร์
 7. Post By Kwanrutai.wongchai@gmail.com | 24.12.18 | 1,419 3 คณิตศาสตร์
 8. Post By ธงชัย | 24.08.19 | 727 0 คณิตศาสตร์
 1. Post By maneerat.poowow13@gmail.com | 10.09.18 | 2,008 3 คณิตศาสตร์
 2. Post By Kwanrutai.wongchai@gmail.com | 24.12.18 | 1,419 3 คณิตศาสตร์
 3. Post By ธงชัย | 24.08.19 | 727 0 คณิตศาสตร์