ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 124
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง

ครูรัชนีพร พิณทอง
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1
  เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 1 และ 2 20 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
4
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลข ฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 3 และ 4 21 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
5
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 5 และ 0 22 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
6
  เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 25 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
7
  เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 26 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
8
  เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 27 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
9
  เรื่อง การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10 28 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
10
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ 6 และ 7 29 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
11
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 8 และ 9 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
12
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 10 2 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
13
  เรื่อง การบอกจำนวน 1 ถึง 6 โดยไม่ต้องนับ 4 มิ.ย. 63 (มีใบงาน คลิปเสียงและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
14
  เรื่อง การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดยไม่ต้องนับ 5 มิ.ย. 63 (มีใบงาน คลิปเสียงและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
15
  เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 8 มิ.ย.63 (มีใบงาน คลิปเสียงและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
16
  เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 9 มิ.ย.63 (มีใบงาน คลิปเสียงและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
17
  เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 6 ถึง 10 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 10 มิ.ย.63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
18
  เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20 11 มิ.ย.63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
19
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 10 ถึง 14 12 มิ.ย.63 (มีใบงาน คลิปเสียงและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
20
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 15 ถึง 20 15 มิ.ย. 63 (มีใบงาน คลิปเสียงและสื่อวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
21
  เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย 16 มิ.ย.63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
22
  เรื่อง หลักค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยของจำนวน 10 ถึง 20 17 มิ.ย. 63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
23
  เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠ 18 มิ.ย.63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
24
  เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย >< 19 มิ.ย.63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
25
  เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน 22 มิ.ย.63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
26
  เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20 23 มิ.ย.63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
27
  เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 24 มิ.ย. 63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
28
  เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 25 มิ.ย.63 (มีคลิปเสียงประกอบการสอน)
29
  เรื่อง ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0 26 มิ.ย. 63 (มีใบงานและเพลงประกอบสื่อการสอน)
30
  เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (1) 29 มิ.ย. 63 (มีใบงานและเพลงประกอบการสอน)
31
  เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (2) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานและเพลงประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By sw.sangchun@hotmail.co.th | 12.07.18 | 5,949 16 คณิตศาสตร์
 2. Post By Nan | 31.10.18 | 5,941 29 คณิตศาสตร์
 3. Post By maneerat.poowow13@gmail.com | 01.11.18 | 4,208 2 คณิตศาสตร์
 4. Post By ครูอ้อน | 30.01.19 | 3,757 9 คณิตศาสตร์
 5. Post By Suthida | 28.04.19 | 2,418 7 คณิตศาสตร์
 6. Post By maneerat.poowow13@gmail.com | 10.09.18 | 1,986 3 คณิตศาสตร์
 7. Post By Kwanrutai.wongchai@gmail.com | 24.12.18 | 1,400 3 คณิตศาสตร์
 8. Post By ธงชัย | 24.08.19 | 717 0 คณิตศาสตร์
 1. Post By maneerat.poowow13@gmail.com | 10.09.18 | 1,986 3 คณิตศาสตร์
 2. Post By Kwanrutai.wongchai@gmail.com | 24.12.18 | 1,400 3 คณิตศาสตร์
 3. Post By ธงชัย | 24.08.19 | 717 0 คณิตศาสตร์