ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 133
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง

ครูรัชนีพร พิณทอง
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 จำนวน
เรื่อง 1.1 การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
1
  การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (1) 1 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (2) 2 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 1 และ 2
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 1 และ 2 3 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 3 และ 4
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 3 และ 4 8 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 5 และ 0
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 5 และ 0 9 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
1
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 10 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
1
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 13 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
1
  การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 14 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10
1
  การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10 15 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 6 และ 7
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 6 และ 7 16 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 8 และ 9
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 8 และ 9 17 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.11 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 10
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทยแสดง จำนวนนับ 10 20 ก.ค. 63
เรื่อง 1.12 การบอกจำนวน 1 ถึง 6 โดย ไม่ต้องนับ
1
  การบอกจำนวน 1 ถึง 6 โดย ไม่ต้องนับ 21 ก.ค. 63
เรื่อง 1.13 การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดย ไม่ต้องนับ
1
  การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดย ไม่ต้องนับ 22 ก.ค. 63
เรื่อง 1.14 การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 10 และ 0
1
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 23 ก.ค. 63
เรื่อง 1.15 การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0
1
  การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 24 ก.ค. 63
เรื่อง 1.16 ความสัมพันธ์ของจำนวน 6 ถึง 10 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
1
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 6 ถึง 10 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 29 ก.ค. 63
เรื่อง 1.17 การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20
1
  การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20 30 ก.ค. 63
เรื่อง 1.18 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10 ถึง 14
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10 ถึง 14 31 ก.ค. 63
เรื่อง 1.19 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 15 ถึง 20
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 15 ถึง 20 3 ส.ค. 63
เรื่อง 1.20 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย
1
  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย 4 ส.ค. 63
เรื่อง 1.21 หลัก ค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยของจำนวน 10 ถึง 20
1
  หลัก ค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยของจำนวน 10 ถึง 20 5 ส.ค. 63
เรื่อง 1.22 การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠
1
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠ 6 ส.ค. 63
เรื่อง 1.23 การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20และการใช้เครื่องหมาย <>
1
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20และการใช้เครื่องหมาย <> 7 ส.ค. 63
เรื่อง 1.24 การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน
1
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน 10 ส.ค. 63
เรื่อง 1.25 การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20
1
  การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20 11 ส.ค. 63
เรื่อง 1.26 ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
1
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 13 ส.ค. 63
เรื่อง 1.27 ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
1
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 14 ส.ค. 63
เรื่อง 1.28 ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0
1
  ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0 17 ส.ค. 63
เรื่อง 1.29 การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ
1
  การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (1) 18 ส.ค. 63
2
  การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (2) 19 ส.ค. 63
3
  การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (3) 20 ส.ค. 63
เรื่อง 1.30 การบอกอันดับที่
1
  การบอกอันดับที่ 21 ส.ค. 63
เรื่อง 1.31 การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง
1
  การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง 24 ส.ค. 63
เรื่อง 1.32 การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง และอันดับที่
1
  การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง และอันดับที่ 25 ส.ค. 63
เรื่อง 1.33 การนำตำแหน่งและอันดับที่ไปใช้
1
  การนำตำแหน่งและอันดับที่ไปใช้ 26 ส.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By sw.sangchun@hotmail.co.th | 12.07.18 | 5,949 16 คณิตศาสตร์
 2. Post By Nan | 31.10.18 | 5,941 29 คณิตศาสตร์
 3. Post By maneerat.poowow13@gmail.com | 01.11.18 | 4,208 2 คณิตศาสตร์
 4. Post By ครูอ้อน | 30.01.19 | 3,757 9 คณิตศาสตร์
 5. Post By Suthida | 28.04.19 | 2,418 7 คณิตศาสตร์
 6. Post By maneerat.poowow13@gmail.com | 10.09.18 | 1,986 3 คณิตศาสตร์
 7. Post By Kwanrutai.wongchai@gmail.com | 24.12.18 | 1,400 3 คณิตศาสตร์
 8. Post By ธงชัย | 24.08.19 | 717 0 คณิตศาสตร์
 1. Post By maneerat.poowow13@gmail.com | 10.09.18 | 1,986 3 คณิตศาสตร์
 2. Post By Kwanrutai.wongchai@gmail.com | 24.12.18 | 1,400 3 คณิตศาสตร์
 3. Post By ธงชัย | 24.08.19 | 717 0 คณิตศาสตร์