ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 96
แผนการสอน ครูจีรวุฒิ ภักดี และครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูจีรวุฒิ ภักดี และครูรัชนีพร พิณทอง

ครูจีรวุฒิ ภักดี และครูรัชนีพร พิณทอง
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 1 จำนวน
เรื่อง 1.1 จำนวน
  การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (1) 1 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (2) 2 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 1 และ 2 4 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 3 และ 4 7 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 5 และ 0 8 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 9 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 10 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 11 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10 14 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
๑o
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 6 และ 7 15 มิ.ย. 64 (ใบงาน)
๑๑
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 8 และ 9 16 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
๑๒
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10 17 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
๑๓
  การบอกจำนวน 1 ถึง 5 โดยไม่ต้องนับ 18 มิ.ย. 64
๑๔
  การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดยไม่ต้องนับ 21 มิ.ย. 64
๑๕
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 22 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
๑๖
  การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 23 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
๑๗
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 6 ถึง 10 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 24 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
๑๘
  การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20 25 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
๑๙
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10 ถึง 14 28 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
๒o
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 15 ถึง 20 29 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
๒๑
  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย 30 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
๒๒
  หลัก ค่าของเลขโดดในหลักสิบ และหลักหน่วยของจำนวน 10 ถึง 20 1 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๒๓
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠ 2 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๒๔
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย >< 5 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๒๕
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน 6 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๒๖
  การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20 7 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๒๗
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 8 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๒๘
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 9 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๒๙
  ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0 12 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๓o
  การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (1) 13 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๓๑
  การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (2) 14 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๓๒
  การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (3) 15 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๓๓
  การบอกอันดับที่ 16 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๓๔
  การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง 19 ก.ค. 64 (มีใบงาน )
๓๕
  การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง และอันดับที่ 20 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
๓๖
  การนำตำแหน่งและอันดับที่ไปใช้ 21 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
เรื่อง 2.1 การดำเนินการ
  ทบทวนการนับจำนวน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนไม่เกิน 10 22 ก.ค. 64
  การรวมจำนวนสองจำนวน 23 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  การบวกและการเขียนประโยค สัญลักษณ์การบวก 27 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  การบวกด้วยศูนย์ 29 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  การหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวน 30 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  การหาผลบวกโดยใช้การวาดรูป 2 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวมกับการบวก 3 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  การบวกจำนวนเดียวกัน 4 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  การสลับที่ของการบวก 5 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๑o
  การบวกที่ผลบวกเป็น 10 6 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๑
  สถานการณ์การบวก 9 ส.ค. 64 (มีใบงาน )
๑๒
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก และหาคำตอบ 10 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๓
  การแสดงวิธีหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวก 11 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๔
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก 13 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๕
  ทบทวนการหาผลบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10 16 ส.ค. 64
๑๖
  การลบโดยการเอาออกที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 17 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๗
  การลบโดยการเปรียบเทียบที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 18 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๘
  การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 19 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๑๙
  การลบด้วย 0 20 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๒o
  การหาผลลบโดยใช้กรอบสิบ (Ten Frame) 23 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๒๑
  การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวน 24 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๒๒
  ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 25 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๒๓
  การนำความสัมพันธ์ของการบวก และการลบไปใช้ 26 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๒๔
  สถานการณ์การลบ 27 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
๒๕
  การแก้โจทย์ปัญหาการลบ 30 ส.ค. 64
๒๖
  การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ 31 ส.ค. 64
๒๗
  การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ 1 ก.ย. 64
๒๘
  - ทบทวนการหาผลลบ - การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดย ใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวม - การแก้โจทย์ปัญหาการลบ - การสร้างโจทย์ปัญหาการลบ จากภาพ และจากประโยคสัญลักษณ์ 2 ก.ย. 64
๒๙
  1. การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10 2. การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10 3 ก.ย. 64
๓o
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 1 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน 6 ก.ย. 64
๓๑
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 2 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน 7 ก.ย. 64
๓๒
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 โดย การทำให้ครบสิบ 8 ก.ย. 64
๓๓
  การบวกจำนวนเดียวกัน ที่ผลบวกไม่เกิน 20 และการบวกจำนวน สองจำนวนที่ใกล้เคียงกัน 9 ก.ย. 64
๓๔
  การบวกจำนวน 3 จำนวน ที่ผลบวกไม่เกิน 20 10 ก.ย. 64
๓๕
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเอาออก 13 ก.ย. 64
๓๖
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการ ใช้เส้นจำนวน 14 ก.ย. 64
๓๗
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามา 15 ก.ย. 64
๓๘
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20เพื่อใช้ ในการเปรียบเทียบ 16 ก.ย. 64
๓๙
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเปรียบเทียบ 17 ก.ย. 64
๔o
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20โดยใช้ ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวม 20 ก.ย. 64
๔๑
  การลบจำนวนสามจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 21 ก.ย. 64
๔๒
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์การบวก 22 ก.ย. 64
๔๓
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์การลบ 23 ก.ย. 64
๔๔
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่ ผลลัพธ์ไม่เกิน 20 27 ก.ย. 64
๔๕
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ (สถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า) 28 ก.ย. 64
๔๖
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ (สถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า) 29 ก.ย. 64
๔๗
  การสร้างโจทย์ปัญหาจากแถบข้อความที่กำหนด 30 ก.ย. 64
๔๘
  การสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพ 1 ต.ค. 64
๔๙
  การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยค สัญลักษณ์ 4 ต.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง 3.1 เรขาคณิต
  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 5 ต.ค. 64
  ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 6 ต.ค. 64
  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย (1) 7 ต.ค. 64
  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย (2) 8 ต.ค. 64
  รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 11 ต.ค. 64
  วงกลม และวงรี 12 ต.ค. 64
  รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 14 ต.ค. 64
  การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติ 15 ต.ค. 64
  การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้สิ่งต่าง ๆ เป็นแบบ 18 ต.ค. 64
๑o
  รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี 19 ต.ค. 64
๑๑
  การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้สิ่งต่าง ๆ เป็นแบบ (Rerun) 20 ต.ค. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ