ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน

ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส11102 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
1
  เรียนรู้วันเวลา (1) 13 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  เรียนรู้วันเวลา (2) 20 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง (1) 3 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
4
  วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง (2) 10 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
5
  ย้อนรอยอดีต (1) 17 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
6
  ย้อนรอยอดีต (2) 24 ส.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
1
  ชุมชนของเรา (1) 31 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ชุมชนของเรา (2) 7 ก.ย. 63 (มีใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
3
  ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน (1) 14 ก.ย. 63 (มีใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
4
  ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน (2) 21 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี (1) 28 ก.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
6
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี (2) 5 ต.ค. 63
7
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี (3) 12 ต.ค. 63
8
  วัฒนธรรมประเพณีไทย (1) 19 ต.ค. 63
9
  วัฒนธรรมประเพณีไทย (2) 26 ต.ค. 63
10
  วัฒนธรรมประเพณีไทย (3) 2 พ.ย. 63
11
  ภูมิปัญญาไทย (1) 9 พ.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส11102 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง 2.1 เรื่อง ชุมชนของเรา
1
  เรื่อง ชุมชนของเรา (1) 20 ก.ค. 63
2
  เรื่อง ชุมชนของเรา (2) 27 ก.ค. 63
เรื่อง 2.2 เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
1
  เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (1) 3 ส.ค. 63
2
  เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (2) 10 ส.ค. 63
เรื่อง 2.3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว
1
  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว (1) 17 ส.ค. 63
2
  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว (2) 24 ส.ค. 63
เรื่อง 2.4 เรื่อง สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง
1
  เรื่อง สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง (1) 31 ส.ค. 63
2
  เรื่อง สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง (2) 7 ก.ย. 63
เรื่อง 2.5 เรื่อง เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน
1
  เรื่อง เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน (1) 14 ก.ย. 63
2
  เรื่อง เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน (2) 21 ก.ย. 63
เรื่อง 2.6 เรื่อง เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบัน
1
  เรื่อง เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบัน 28 ก.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ