ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม

ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง 2.1 ภูมิใจในท้องถิ่น
  สภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบัน 9 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  การดำเนินชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบัน 16 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน(1) 23 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของ เครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบัน (2) 30 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  การเปลี่ยนแปลงของการดำเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบัน 6 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ (1) 13 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ (2) 20 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
  ผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา 27 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
  เหตุการณ์สำคัญในครอบครัว (1) 4 ต.ค. 64 (มีใบงาน )
๑o
  เหตุการณ์สำคัญในครอบครัว (2) 11 ต.ค. 64 (มีใบงาน แบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยที่ 1 กาลเวลา (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ