ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 23
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน

ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส11102 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
1
  เรียนรู้วันเวลา (1) 13 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  เรียนรู้วันเวลา (2) 20 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง (1) 3 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
4
  วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง (2) 10 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
5
  ย้อนรอยอดีต (1) 17 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
6
  ย้อนรอยอดีต (2) 24 ส.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
1
  ชุมชนของเรา (1) 31 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ชุมชนของเรา (2) 14 ก.ย. 63 (มีใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
3
  ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน (1) 21 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
4
  ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน (2) 28 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี (1) 5 ต.ค. 63
6
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี (2) 12 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอประกอบการสอน)
7
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี (3) 19 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอประกอบการสอน)
8
  วัฒนธรรมประเพณีไทย (1) 26 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอประกอบการสอน)
9
  วัฒนธรรมประเพณีไทย (2) 2 พ.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
10
  วัฒนธรรมประเพณีไทย (3) 9 พ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ