ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 26
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน

ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส11102) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 เรียนรู้วันเวลา
1
  เรื่อง เรียนรู้วันเวลา (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  เรื่อง เรียนรู้วันเวลา (2) 25 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง
1
  เรื่อง วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง (1) 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  เรื่อง วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง (2) 8 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 3 ย้อนรอยอดีต
1
  เรื่อง ย้อนรอยอดีต (1) 15 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  เรื่อง ย้อนรอยอดีต (2) 22 มิ.ย. 63 (มีวีดิโอและใบงานประกอบสื่อการสอน)
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ 4 ชุมชนของเรา
1
  เรื่อง ชุมชนของเรา (1) 29 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ