ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 96
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ และครูพัณณิตา แก้วกระจาย
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ และครูพัณณิตา แก้วกระจาย

ครูอุมาพร กังแฮ และครูพัณณิตา แก้วกระจาย
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา
เรื่อง 2.1 อ่านเขียนเรียนภาษา
  เรียนรู้พยัญชนะไทย ๑๖ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
  เรียนรู้พยัญชนะไทยและเลขไทย ๑๗ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  เข้าใจอักษรกลาง (๑) ๑๘ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  เข้าใจอักษรกลาง (๒) ๒๑ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  เสริมสร้างอักษรสูง (๑) ๒๒ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  เสริมสร้างอักษรสูง (๒) ๒๓ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  ชักจูงเรียนอักษรต่ำ (๑) ๒๔ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  ชักจูงเรียนอักษรต่ำ (๒) ๒๕ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
  เลิศล้ำด้วยคำคล้องจอง (๑) ๒๘ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้ บทอ่าน)
๑o
  เลิศล้ำด้วยคำคล้องจอง (๒) ๒๙ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 11. หน่วยที่ ๘ คำคล้องจองร้อยกรองไทย (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ