ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 96
แผนการสอนโดย ครูอุมาพร กังแฮ และครูพัณณิตา แก้วกระจาย
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ และครูพัณณิตา แก้วกระจาย
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูอุมาพร กังแฮ และครูพัณณิตา แก้วกระจาย
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยที่ ๒ อ่านเขียนเรียนภาษา

กระดานสนทนา