ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 120
แผนการสอน ครูฉันทนา เกษทอง
ครูผู้สอน ครูฉันทนา เกษทอง

ครูฉันทนา เกษทอง
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
เรื่อง 1.1 เรื่อง ฉันรักโรงเรียน
1
  ฉันรักโรงเรียน (1) 1 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ฉันรักโรงเรียน (2) 2 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่
1
  สวัสดีเพื่อนใหม่ (1) 3 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  สวัสดีเพื่อนใหม่ (2) 8 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 เรื่อง วันเปิดเรียน
1
  วันเปิดเรียน (1) 9 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  วันเปิดเรียน (2) 10 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เรื่อง ปริศนาคำทาย
1
  ปริศนาคำทาย (1) 13 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ปริศนาคำทาย (2) 14 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 เรื่อง มารยาทดีมีน้ำใจ
1
  มารยาทดีมีน้ำใจ (1) 15 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  มารยาทดีมีน้ำใจ (2) 16 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่2 เรื่อง อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
เรื่อง 2.1 เรื่อง พยัญชนะไทย
1
  พยัญชนะไทย (1) 17 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  พยัญชนะไทย (2) 20 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 เรื่อง อักษรกลาง
1
  อักษรกลาง (1) 21 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  อักษรกลาง (2) 22 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 เรื่อง อักษรสูง
1
  อักษรสูง (1) 23 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  อักษรสูง (2) 24 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 เรื่อง อักษรต่ำ
1
  อักษรต่ำ (1) 29 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  อักษรต่ำ (2) 30 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 เรื่อง นี่ของของเธอ
1
  นี่ของของเธอ (1) 31 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  นี่ของของเธอ (2) 3 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่3 เรื่อง วาจานั้นสำคัญนัก
เรื่อง 3.1 เรื่อง สระอะสระอา
1
  สระอะสระอา (1) 4 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  สระอะสระอา (2) 5 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 เรื่อง วาจาผูกมิตร
1
  วาจาผูกมิตร (1) 6 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  วาจาผูกมิตร (2) 7 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 เรื่อง ทักทายกัน
1
  ทักทายกัน (1) 10 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ทักทายกัน (2) 11 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 เรื่อง พูดเพราะ
1
  พูดเพราะ (1) 13 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  พูดเพราะ (2) 14 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 เรื่อง ของเธอของฉัน
1
  ของเธอของฉัน (1) 17 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ของเธอของฉัน (2) 18 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง 4.1 เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน
1
  เจ้าเนื้อละมุน (1) 19 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  เจ้าเนื้อละมุน (2) 20 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 เรื่อง เจ้าเนื้ออ่อนเอย
1
  เจ้าเนื้ออ่อนเอย (1) 21 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  เจ้าเนื้ออ่อนเอย (2) 24 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 เรื่อง ครอบครัวของฉัน
1
  ครอบครัวของฉัน (1) 25 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ครอบครัวของฉัน (2) 26 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 เรื่อง ห่านน้อยหาแม่
1
  ห่านน้อยหาแม่ (1) 27 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ห่านน้อยหาแม่ (2) 28 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 เรื่อง จันทร์เจ้า
1
  จันทร์เจ้า (1) 31 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  จันทร์เจ้า (2) 1 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
เรื่อง 5.1 เรื่อง แมวเอ๋ย แมวเหมียว
1
  แมวเอ๋ย แมวเหมียว (1) 2 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  แมวเอ๋ย แมวเหมียว (2) 3 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 เรื่อง วรรณยุกต์ สุขใจ
1
  วรรณยุกต์ สุขใจ (1) 8 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  วรรณยุกต์ สุขใจ (2) 9 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 เรื่อง ฝนตกแดดออก
1
  ฝนตกแดดออก (1) 10 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ฝนตกแดดออก (2) 11 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 เรื่อง ตั้งเอ๋ยตั้งไข่
1
  ตั้งเอ๋ยตั้งไข่ (1) 14 ก.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ตั้งเอ๋ยตั้งไข่ (2) 15 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 เรื่อง ท่องได้อาขยาน
1
  ท่องได้อาขยาน (1) 16 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ท่องได้อาขยาน (2) 17 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
เรื่อง 6.1 เรื่อง จดจำสัญญาณ
1
  จดจำสัญญาณ (1) 18 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  จดจำสัญญาณ (2) 21 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.2 เรื่อง ขับขานวรรณยุกต์
1
  ขับขานวรรณยุกต์ (1) 22 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ขับขานวรรณยุกต์ (2) 23 ก.ย. 63
เรื่อง 6.3 เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้
1
  สัญลักษณ์น่ารู้ (1) 24 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สัญลักษณ์น่ารู้ (2) 25 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.4 เรื่อง จับคู่เครื่องหมาย
1
  จับคู่เครื่องหมาย (1) 28 ก.ย. 63
2
  จับคู่เครื่องหมาย (2) 29 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.5 เรื่อง บรรยายสื่อความ
1
  บรรยายสื่อความ (1) 30 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  บรรยายสื่อความ (2) 1 ต.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
เรื่อง 7.1 เรื่อง รู้จักตัวสะกด
1
  รู้จักตัวสะกด (1) 2 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  รู้จักตัวสะกด (2) 5 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.2 เรื่อง ไม้ยมก น่ารู้
1
  รู้ทัน ไม้ยมก (1) 6 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  รู้ทัน ไม้ยมก (2) 7 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.3 เรื่อง ดูใช้อัศเจรีย์
1
  ดูใช้ อัศเจรีย์ (1) 8 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ดูใช้ อัศเจรีย์ (2) 9 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.4 เรื่อง เรียบเรียงคำ
1
  เรียบเรียงคำ (1) 12 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  เรียบเรียงคำ (2) 14 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 7.5 เรื่อง จำได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน)
1
  จำได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน) (1) 15 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  จำได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน) (2) 16 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจองร้อยกรองไทย
เรื่อง 8.1 เรื่อง วรรณยุกต์ พาเพลิน
1
  วรรณยุกต์ พาเพลิน (1) 19 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  วรรณยุกต์ พาเพลิน (2) 20 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 8.2 เรื่อง เชิญชวนเพลงร้องเล่น
1
  เชิญชวน เพลงร้องเล่น (1) 21 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  เชิญชวน เพลงร้องเล่น (2) 22 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 8.3 เรื่อง อ่านเป็นบทร้อยกรอง
1
  อ่านเป็นบทร้อยกรอง (1) 26 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  อ่านเป็นบทร้อยกรอง (2) 27 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 8.4 เรื่อง ลองเขียน คำคล้องจอง
1
  ลองเขียน คำคล้องจอง (1) 28 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ลองเขียน คำคล้องจอง (2) 29 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 8.5 เรื่อง ปรองดอง รักเมืองไทย
1
  ปรองดอง รักเมืองไทย (1) 30 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ปรองดอง รักเมืองไทย (2) 2 พ.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ