ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 134
แผนการสอน ครูฉันทนา เกษทอง
ครูผู้สอน ครูฉันทนา เกษทอง

ครูฉันทนา เกษทอง
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
เรื่อง 1.1 เรื่อง ฉันรักโรงเรียน
1
  ฉันรักโรงเรียน (1) 1 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ฉันรักโรงเรียน (2) 2 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่
1
  สวัสดีเพื่อนใหม่ (1) 3 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  สวัสดีเพื่อนใหม่ (2) 8 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 เรื่อง วันเปิดเรียน
1
  วันเปิดเรียน (1) 9 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  วันเปิดเรียน (2) 10 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เรื่อง ปริศนาคำทาย
1
  ปริศนาคำทาย (1) 13 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ปริศนาคำทาย (2) 14 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 เรื่อง มารยาทดีมีน้ำใจ
1
  มารยาทดีมีน้ำใจ (1) 15 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  มารยาทดีมีน้ำใจ (2) 16 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่2 เรื่อง อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่3 เรื่อง วาจานั้นสำคัญนัก
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจองร้อยกรองไทย
หน่วยการเรียนรู้ 9. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง พัฒนาการอ่านเขียน
หน่วยการเรียนรู้ 10. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่10 สุขใจที่ได้เรียน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ