ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 134
แผนการสอน ครูฉันทนา เกษทอง
ครูผู้สอน ครูฉันทนา เกษทอง

ครูฉันทนา เกษทอง
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
เรื่อง 1.1 เรื่อง ฉันรักโรงเรียน
1
  ฉันรักโรงเรียน (1) 1 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ฉันรักโรงเรียน (2) 2 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่
1
  สวัสดีเพื่อนใหม่ (1) 3 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  สวัสดีเพื่อนใหม่ (2) 8 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 เรื่อง วันเปิดเรียน
1
  วันเปิดเรียน (1) 9 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  วันเปิดเรียน (2) 10 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เรื่อง ปริศนาคำทาย
1
  ปริศนาคำทาย (1) 13 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ปริศนาคำทาย (2) 14 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 เรื่อง มารยาทดีมีน้ำใจ
1
  มารยาทดีมีน้ำใจ (1) 15 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  มารยาทดีมีน้ำใจ (2) 16 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่2 เรื่อง อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
เรื่อง 2.1 เรื่อง พยัญชนะไทย
1
  พยัญชนะไทย (1) 17 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  พยัญชนะไทย (2) 20 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 เรื่อง อักษรกลาง
1
  อักษรกลาง (1) 21 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  อักษรกลาง (2) 22 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 เรื่อง อักษรสูง
1
  อักษรสูง (1) 23 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  อักษรสูง (2) 24 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 เรื่อง อักษรต่ำ
1
  อักษรต่ำ (1) 29 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  อักษรต่ำ (2) 30 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 เรื่อง นี่ของของเธอ
1
  นี่ของของเธอ (1) 31 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  นี่ของของเธอ (2) 3 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่3 เรื่อง วาจานั้นสำคัญนัก
เรื่อง 3.1 เรื่อง สระอะสระอา
1
  สระอะสระอา (1) 4 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  สระอะสระอา (2) 5 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 เรื่อง วาจาผูกมิตร
1
  วาจาผูกมิตร (1) 6 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  วาจาผูกมิตร (2) 7 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 เรื่อง ทักทายกัน
1
  ทักทายกัน (1) 10 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ทักทายกัน (2) 11 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 เรื่อง พูดเพราะ
1
  พูดเพราะ (1) 13 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  พูดเพราะ (2) 14 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 เรื่อง ของเธอของฉัน
1
  ของเธอของฉัน (1) 17 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ของเธอของฉัน (2) 18 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง 4.1 เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน
1
  เจ้าเนื้อละมุน (1) 19 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  เจ้าเนื้อละมุน (2) 20 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 เรื่อง เจ้าเนื้ออ่อนเอย
1
  เจ้าเนื้ออ่อนเอย (1) 21 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  เจ้าเนื้ออ่อนเอย (2) 24 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 เรื่อง ครอบครัวของฉัน
1
  ครอบครัวของฉัน (1) 25 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ครอบครัวของฉัน (2) 26 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 เรื่อง ห่านน้อยหาแม่
1
  ห่านน้อยหาแม่ (1) 27 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ห่านน้อยหาแม่ (2) 28 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 เรื่อง จันทร์เจ้า
1
  จันทร์เจ้า (1) 31 ส.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
2
  เรื่อง จันทร์เจ้า (2) 1 ก.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความ
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องหมายวรรคตอน
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำคล้องจองร้อยกรองไทย

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ