สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            องค์การระหว่างประเทศ เป็นองค์การที่มีสมาชิก ขอบเขต หรือการปรากฏตัวในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                   ส 3.2 ม.3/3 อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

            จุดประสงค์การเรียนรู้

                 1. นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา บทบาท และความสำคัญขององค์กรระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง

                 2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่มในการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

                 3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญขององค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียนและใบงานที่ 26 เรื่อง องค์กรระหว่างประเทศ

กิจกรรมประจำบทเรียน และใบงานที่ 26 เรื่อง องค์กรระหว่างประเทศ

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ /หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ Rerun
ชั่วโมง องค์กรระหว่างประเทศ
เรื่อง องค์กรระหว่างประเทศ 18 มี.ค. 65 (มีใบงานและตารางกิจกรรมประกอบการสอน)