สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            การกีดกันทางการค้า ในการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การคุ้มกันตลาดสินค้าภายในประเทศโดยกีดกันไม่ให้ประเทศอื่นส่งสินค้าชนิดเดียวกันเข้ามาแข่งขันกับผู้ผลิตภายในประเทศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                   ส 3.2 ม.3/6 วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

           จุดประสงค์การเรียนรู้

                  1. นักเรียนอธิบายความหมายของการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง

                  2. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีเหตุผล

                  3. นักเรียนอภิปรายความสำคัญของการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง การกีดกันทางการค้า ในการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง การกีดกันทางการค้า ในการค้าระหว่างประเทศ

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ชั่วโมง การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
เรื่อง การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 21 ก.พ. 65