สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศสมาชิก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                    ส 3.2 ม.3/6 วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

           จุดประสงค์การเรียนรู้

                   1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของนโยบายการค้าเสรี และนโยบายการค้าแบบคุ้มกันได้ถูกต้อง

                   2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างนโยบายการค้าเสรี และนโยบายการค้าแบบคุ้มกันได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

                   3. นักเรียนสามารถอภิปรายถึงความสำคัญของการกำหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ชั่วโมง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
เรื่อง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 18 ก.พ. 65