สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            การดำเนินตามนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                   ส 3.2 ม.3/1 อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ

                   ส 3.2 ม.3/2 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศ

         จุดประสงค์การเรียนรู้

                 1. นักเรียนสามารถอธิบายการใช้นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง

                 2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อจำแนกความแตกต่างของนโยบายเศรษฐกิจแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม

                 3. นักเรียนสามารถระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม

                 4. นักเรียนสามารถระบุความสำคัญของการใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล 1

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล 1

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชั่วโมง นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล (1) 31 ม.ค. 65 (มีวีดิโอประกอบการสอน)