สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                    ส 3.2 ม.3/1 อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ

                    ส 3.2 ม.3/2 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศ

          จุดประสงค์การเรียนรู้

                   1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลได้  

                   2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบจากการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

                  3. นักเรียนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการทำกิจกรรมเศรษฐกิจของรัฐบาล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชั่วโมง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
เรื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 28 ม.ค. 65 (มีวีดิโอประกอบการสอน)