สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                    ส 3.1 ม. 3/2 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            จุดประสงค์การเรียนรู้

                   1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของความพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

                   2. นักเรียนสามารถระบุองค์ประกอบของหลักความพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

                   3. นักเรียนสามารถสรุปความรู้และนำเสนอผังความคิด (Mind Map) “ศาสตร์ของพ่อสู่ชีวิตพอเพียง”

                   4. นักเรียนแสดงความคิดเห็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิต          

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
ชั่วโมง เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 19 ม.ค. 65