สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           อุปทานส่วนเกิน หมายถึง ภาวะที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์ ทำให้สินค้าชิ้นนั้นล้นตลาด สามารถปรับตัวเข้าสู่ดุลภาพ โดยทำให้ราคาถูกปรับต่ำลง แล้วอุปทานจะลดลง อุปสงค์จะเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่จุดดุลยภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                    ส 3.1 ม. 3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

            จุดประสงค์การเรียนรู้

                    1. นักเรียนอธิบายลักษณะอุปทานส่วนเกินได้ถูกต้อง

                    2. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุปทานส่วนเกิน และบอกแนวทางการแก้ไขจากการเกิดภาวะอุทานส่วนเกินได้อย่างน้อย 3 ข้อ อย่างเหมาะสม

                    3. นักเรียนสามารถอภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะอุปทานส่วนเกินได้อย่างมีเหตุผล

                    4. นักเรียนนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกิจกรรม “ทำยังไงดี สินค้าขายไม่ได้” ได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน และใบงานที่ 19 เรื่อง อุปทานส่วนเกิน (Excess supply)

กิจกรรมประจำบทเรียน และใบงานที่ 19 เรื่อง อุปทานส่วนเกิน    (Excess supply)

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ชั่วโมง อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply)
เรื่อง อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) 17 ม.ค. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)