สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           อุปทาน หมายถึง ความต้องการของผู้ขายที่จะขายสินค้าและบริการในราคาที่กำหนด ณ ระยะเวลาหนึ่งและสามารถขายสินค้าและบริการนั้น ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                     ส 3.1 ม. 3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

           จุดประสงค์การเรียนรู้

                     1. นักเรียนบอกความหมายของอุปทานได้ถูกต้อง

                     2. นักเรียนอธิบายกฎของอุปทานได้ถูกต้อง

                     3. นักเรียนนำเสนอสถานการณ์การขายสินค้าและบริการโดยมีปัจจัยในการซื้อได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล

                     4. นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขายสินค้าและบริการตามกฎของอุปทานได้ถูกต้องมีเหตุผล

                     5. นักเรียนตัดสินใจและเลือกขายสินค้าและบริการอย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน และใบงานที่ 16 เรื่อง อุปทาน (Supply)

กิจกรรมประจำบทเรียน และใบงานที่ 16 เรื่อง อุปทาน (Supply)

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ชั่วโมง อุปทาน (Supply)
เรื่อง อุปทาน (Supply) 10 ม.ค. 65 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)