สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจาก มีจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก สินค้าที่ทำการแข่งขันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คุณภาพไม่ต่างกัน ผู้ผลิตสามารถที่จะเข้าสู่ตลาดได้โดยง่าย และเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิตและสินค้าได้โดยเสรี นอกจากนี้ ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารอย่างสมบูรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

           ตัวชี้วัด

                ส 3.1 ม. 3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

          จุดประสงค์การเรียนรู้

                1. นักเรียนอธิบายลักษณะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ได้ถูกต้องครอบคลุมสาระสำคัญ

                2. นักเรียนบอกชนิดของสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง

                3. นักเรียนวิเคราะห์และนำเสนอข้อดีและข้อเสียของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ได้

                4. นักเรียนแสดงความคิดเห็นหลักในการเลือกซื้อสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน และใบงานที่ 13 เรื่อง ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

กิจกรรมประจำบทเรียน และใบงานที่ 13 เรื่อง ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ชั่วโมง ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
เรื่อง ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 29 ธ.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)