สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           ปัจจุบันปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น หลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้ได้มีมาตรการต่าง ๆ ที่จะนำมาช่วยแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคิดค้นพลังงานทดแทนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                 ส 5.2 ม. 3/1 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

            จุดประสงค์การเรียนรู้

                1. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างเหมาะสม                                          

                2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์คำขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอเมริกาใต้ได้อย่างสร้างสรรค์

                3. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการแต่งกลอน/คำขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอเมริกาใต้ได้

                4. นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        ในทวีปอเมริกาใต้

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ชั่วโมง แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ 20 ธ.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)