สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือสร้างขึ้นใหม่ และมีผลต่อการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

            ตัวชี้วัด

                 ส 5.2 ม. 3/1 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

                 ส 5.2 ม. 3/2 สำรวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้            

            จุดประสงค์การเรียนรู้

                 1.  นักเรียนสามารถบอกปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง                          

                 2.  นักเรียนสามารถยกตัวอย่างผลดีผลเสียของการเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ได้

                 3.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ได้

                 4.  นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือสร้างขึ้นใหม่ ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำใบงานที่ 11 เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ในทวีปอเมริกาใต้

ใบงานที่ 11 เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ในทวีปอเมริกาใต้

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ชั่วโมง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ วั15 ธ.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)