สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวที่การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือสร้างขึ้นใหม่ และมีผลต่อการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ตัวชี้วัด

             ส 5.2 ม.3/1 วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

     จุดประสงค์การเรียนรู้

             1.  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมได้อย่างถูกต้อง

             2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือที่กำหนดให้ในบทความได้อย่างมีเหตุผล

             3.  นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมที่มีต่อประชาชนในทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำใบงานที่ 10 เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ

ใบงานที่ 10 เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ

3. ถาม – ตอบ

คำถาม    

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ชั่วโมง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ 16 ธ.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)