สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างแนบแน่นในอดีตปัญหาเรื่องความสมดุลย์ของธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไม่เกิดขึ้นมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากผู้คนในยุคต้น ๆ นั้น มีชีวิตอยู่ใต้อิทธิพลของธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงอยู่ในวิสัยที่ธรรมชาติสามารถปรับดุลย์ของตัวเองได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

         ตัวชี้วัด

            ส 5.1 ม. 3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

            ส 5.1 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

        จุดประสงค์การเรียนรู้

            1.  นักเรียนสามารถอธิบายนิยาม และลักษณะของสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง                                           

            2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตได้อย่างมีเหตุผล

            3.  นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม

 

การวัดผลและประเมินผล

 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน   

  ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง มนุษย์และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง มนุษย์และสิ่งแวดล้อม

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

  ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
ชั่วโมง มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
เรื่อง มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 ธ.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)