สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีประชากรที่มีคุณภาพ ทำให้สามารถนำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ตัวชี้วัด

            ส 5.1 ม. 3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

            ส 5.1 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

     จุดประสงค์การเรียนรู้

            1.  นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้ได้ถูกต้อง                                           

            2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประโยชน์ของการคมนาคมรูปแบบต่าง ๆ ต่อทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล

            3.  นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการคมนาคมที่มีต่อประชากรในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

2. ทำใบงานที่ 8 เรื่อง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้

ใบงานที่ 8 เรื่อง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้

3. ถาม – ตอบ

คำถาม

ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลากสีสันอเมริกาใต้
ชั่วโมง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้ 29 พ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)