สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      ทวีปอเมริกาใต้ เป็นทวีปที่ต่อเนื่องมาจากทวีปอเมริกาเหนือ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกใต้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก รองมาจากทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาเหนือตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ตัวชี้วัด

         ส 5.1 ม. 3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

         ส 5.1 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

     จุดประสงค์การเรียนรู้

         1.  นักเรียนสามารถระบุสถานที่สำคัญในภูมิประเทศเขตต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง                                             

         2.  นักเรียนใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการแบ่งเขตภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง

         3.  นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะเด่นของเขตภูมิประเทศต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างมีเหตุผล

         4.  นักเรียนอภิปรายถึงความสำคัญของภูมิประเทศที่มีผลต่อมนุษย์ได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

      1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

      2. ถาม – ตอบ

      3. ทำกิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้

เครื่องมือ

      1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

      2. คำถาม

     3. กิจกรรมประจำบทเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้

เกณฑ์

      1. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

      2. ตอบคำถามถูกต้อง

     3. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลากสีสันอเมริกาใต้
ชั่วโมง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ 17 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)