สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     ทวีปอเมริกาใต้ เป็นทวีปที่ต่อเนื่องมาจากทวีปอเมริกาเหนือ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกใต้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก รองมาจากทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาเหนือตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ตัวชี้วัด

          ส 5.1 ม. 3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

          ส 5.1 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

     จุดประสงค์การเรียนรู้

         1.  นักเรียนสามารถระบุตำแหน่ง ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้ได้ถูกต้อง

         2.  นักเรียนสามารถใช้แผนที่ในการหาตำแหน่งที่ตั้ง และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างเหมาะสม

         3.  นักเรียนอภิปรายถึงความสำคัญของการศึกษาที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตทวีปอเมริกาใต้ได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             2. ถาม – ตอบ

             3. ทำใบงานที่ 6 เรื่อง ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้

         2. เครื่องมือ

             1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2. คำถาม

             3. ใบงานที่ 6 เรื่อง ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้

         3. เกณฑ์

            1. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

            2. ตอบคำถามถูกต้อง

            3. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป 

 

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลากสีสันอเมริกาใต้
ชั่วโมง ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้ 15 พ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)