สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปใหม่ที่ถูกค้นพบเมื่อประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา เป็นทวีปที่มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือหลากหลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ตัวชี้วัด

         ส 5.1 ม. 3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

         ส 5.1 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

    จุดประสงค์การเรียนรู้

        1.  นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง                                              

        2.  นักเรียนสามารถจำแนกและนำเสนอลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างถูกต้อง

        3.  นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างเหมาะสม   

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

     1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

     2. ถาม – ตอบ

     3. ทำใบงานที่ 4 เรื่อง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ

เครื่องมือ

     1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

     2. คำถาม

     3. ใบงานที่ 4 เรื่อง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ

เกณฑ์

     1. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

     2. ตอบคำถามถูกต้อง

     3. ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์อเมริกาเหนือ
ชั่วโมง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ 10 พ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)