สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        ประเทศไทยมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจพื้นฐานมาจากเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันแม้จะมีความพยายามลดสัดส่วนสินค้าจากภาคเกษตรกรรมลง และเพิ่มสัดส่วนสินค้าทางด้านอื่น ๆ เช่น สินค้า อุตสาหกรรมตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโตเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชากรไทย ซึ่งแม้เศรษฐกิจของไทยจะมีการขยายตัวมากขึ้นแต่ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาทางเศรษฐกิจที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอีกหลายประการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 3.2 ม.1/2 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

- นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

- นักเรียนสามารถเรียงลำดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้

ด้านคุณลักษณะ 

- นักเรียนเห็นคุณค่าของทุกอาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจไทย

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินจากการตอบคำถาม

- ประเมินจากการตรวจสมุดบันทึกความรู้

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
ชั่วโมง ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 4 ก.พ. 6 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)