สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมส่งผลให้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 มฐ ส4.2 ป.3/3 เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ ได้

2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างชุมชนของตนเองกับชุมชนอื่นๆ

3. เห็นความสำคัญของความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน

2. การถาม-ตอบ
3. การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
ชั่วโมง ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน 28 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์