สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย การอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนที่ต้องรักษาไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ป.๕/๓  เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

   ๑. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตได้

         ทักษะ/กระบวนการ (P)

         ๑. ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตได้

         ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

        ๑. วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตได้

การวัดผลและประเมินผล

          ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๒ แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          ๔แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

          ๕ แบบประเมินผลการนำเสนอผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่3 เรื่อง วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
ชั่วโมง วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต 19 ส.ค.64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ