สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม  ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมและชาติ  ความเป็นชาติไทยจะดำรงอยู่ได้เพราะคนไทยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และการติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  การเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ได้      

2. วิเคราะห์หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆได้

3. เห็นความสำคัญในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงาน เรื่อง หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 3 เรื่อง ต้นกล้าคนดี
ชั่วโมง ต้นกล้าคนดี
เรื่อง หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ 6 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
ครูผู้สอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว