สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศเพื่อนบ้าน

2. สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดร่วมและจุดแตกต่างของไทยและเพื่อนบ้านได้

3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของเรา
ชั่วโมง เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน 9 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ