สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แหล่งข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร  และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ห้องสมุด หอสมุดแห่งชาติ ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ โบราณวัตถุ และโบราณสถาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้

2. นักเรียนเกิดทักษะในการคิดสืบค้นแหล่งข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้

3. เห็นความสำคัญของแหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง แหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ย้อนรอยไทย
ชั่วโมง ย้อนรอยไทย
เรื่อง แหล่งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 8 ก.ค. 64 (มีใบงาน)