สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลทำให้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม การนับถือศาสนา ความเชื่อ และการประกอบอาชีพของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 มฐ ส4.2 ป.3/2 สรุปลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคมได้

2. วิเคราะห์ลักษณะสำคัญประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน

3. ตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง ลักษณะสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคม
2. การถาม-ตอบ
3. การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
ชั่วโมง ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคม 14 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์