สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้ศักราชที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดความสับสน การเทียบศักราชให้เป็นแบบเดียวกัน จะช่วยให้สามารถศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้เข้าใจมากขึ้น การลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน ตลอดจนทำให้ทราบถึงช่วงศักราชหรือช่วงเวลาเดียวกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 มฐ ส4.1 ป.3/1 เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการเทียบศักราชแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

2. ฝึกการเทียบศักราชได้ถูกต้อง
3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเทียบศักราช

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง การเทียบศักราช
2. การถาม - ตอบ
3. การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
ชั่วโมง นักเดินทางข้ามกาลเวลา
เรื่อง การเทียบศักราช 8 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์