สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        งานทัศนศิลป์ท้องถิ่น หมายถึง ศิลปกรรมในสาขาภูมิปัญญาไทยทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ของท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ได้คิดประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่า และรู้จักอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล

ป. 5/2 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น

       จุดประสงค์

         1 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น

         2 ระบุชื่องานศิลปะของท้องถิ่นตนเอง

         3 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น

         4 ตระหนักถึงคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

      1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

      2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

      3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์
ชั่วโมง สร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์
เรื่อง ทัศนศิลป์ท้องถิ่น 3 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์