สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพิมพ์ภาพ เป็นงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการพิมพ์ กดให้ติดภาพ บนกระดาษจากแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ การจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ ควรคำนึงถึงจุดเด่นในภาพ สีสัน รูปร่าง รูปทรงระยะห่างของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ ซึ่งมีความสำคัญ เพราะทำให้ผลงานทัศนศิลป์มีความสวยงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ศ1.1 ป. 5/5 สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้น การจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  ในภาพ

จุดประสงค์

         1 อธิบายการจัดวางตำแหน่งในงานภาพพิมพ์

         2. สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติด้วยหลักการจัดวางตำแหน่ง

         3 ตระหนักถึงคุณค่าของงานพิมพ์ภาพ ที่ใช้ประโยชน์ ในงานทัศนศิลป์และชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

      1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

      2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

      3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์
ชั่วโมง สร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์
เรื่อง ภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาติ 27 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์