สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและ สหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

.๑. ป.๕/๓  อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

         ๑. สามารถบอกประเภทของสหกรณ์ได้

          ทักษะ/กระบวนการ (P)

         ๑. จำแนกประเภทของสหกรณ์ได้ถูกต้อง

          ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

        ๑. สามารถเลือกใช้บริการสหกรณ์ประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๒ แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๔ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ประเภทของสหกรณ์ 15 ก.ค.64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ