สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและ สหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ป.๕/๒  ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

         ๑.บอกวิธีการประยุกต์ใช้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตประจำวันทั้งครอบครัว โรงเรียน และชุมชนได้

         ทักษะ/กระบวนการ (P)

         ๑. นำความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำบัญชีรายรับรายจ่าย

        ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

        ๑. ตระหนักถึงคุณค่าความพอเพียงและการประยุกต์ใช้ใน ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน

การวัดผลและประเมินผล

          ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๒ แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          ๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          ๔แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง สินค้าของชุมชนพอเพียง 12 ก.ค.64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ