สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและ สหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.5/1  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

บอกประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้ถูกต้อง

         ทักษะ/กระบวนการ (P)

สามารถบอกประโยชน์การผลิตสินค้าและบริการ

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

เห็นประโยชน์ของสินค้าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

การวัดผลและประเมินผล

          1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          2. แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          3. แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ 8 มิ.ย.64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ