สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและ สหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ป.5/1  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ

2. จุดประสงค์

 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

         ความหมายของการผลิตสินค้าและบริการได้ถูกต้อง

         ทักษะ/กระบวนการ (P)

         นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของการผลิตสินค้าและบริการได้

         ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

        เห็นประโยชน์ของสินค้าและบริการต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

      ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

      ๒. แบบประเมินแผนผังความคิด

      ๓. แบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ 1 มิ.ย.64
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ