สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรักษาความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นไม่มีอันตราย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ง 1.1 ป.5/4  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

การวัดผลและประเมินผล

1 สามารถอธิบายประโยชน์และความปลอดภัยการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้
2 สามารถเขียนวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้
3 ตระหนักถึงประโยชน์และความปลอดภัยการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน

การวัดผลประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 ช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง ช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง ประโยชน์และความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน 30 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด