สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยสงวนทรัพยากรได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.๕/๔  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

          จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถอธิบายแนวทางการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
2 สามารถเขียนแนวทางการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าของตนเองในบ้านได้
3 เห็นคุณค่าของการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าในงานบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง งานบ้านน่ารู้
เรื่อง การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าในงานบ้าน 5 ก.ค. 64 (มีใบงานใบความรู้)
แผนการสอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด