สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สภาพแวดล้อมในสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบันจะมีความแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่า  ตายาย

จุดประสงค์

         1. อธิบายปัจจัยและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา

         2. วิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา

         3. เห็นประโยชน์ของพัฒนาการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
ชั่วโมง ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา 27 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม