สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสืบค้นความเป็นมาของตนเองและครอบครัว สามารถศึกษาโดยการสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ป.1/3 บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามผู้เกี่ยวข้อง

 จุดประสงค์

         1. อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว

         2. นำเสนอประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว

         3. ความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 กาลเวลา
ชั่วโมง กาลเวลา
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว 2 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน และครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม