สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันในด้านต่าง ๆ เช่น  การกินกันเป็นอาหาร เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่สืบพันธุ์ เป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อน  เป็นที่หลบภัย     

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด

ว 1.1 ป. 5/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

         1  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

         2  ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

         3  ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

 การประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) 7 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)