สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บริเวณที่สิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันนั้นเรียกว่าแหล่งที่อยู่ ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ จะพบว่าสิ่งมีชีวิต

มีความสัมพันธ์กันในด้านต่าง ๆ เช่น การกินกันเป็นอาหาร เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่สืบพันธุ์ เป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อน เป็นที่หลบภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์

1. ตัวชี้วัด ว 1.1 ป. 5/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

      2.1  บอกความหมายของแหล่งที่อยู่และอธิบายความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆในด้านต่าง ๆ

                2.2  สังเกตชนิดของสิ่งมีชีวิต

                 2.3  ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู่หนึ่ง ๆ

                 2.4  มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) 2 มิ.ย. 2564 (มีใบงานและสื่อวีดิทัศน์)