สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชั่วโมง แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เรื่อง แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.
สื่อประกอบการสอน
*ใบกิจกรรม