สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาหลักการสร้างงานทัศนศิลป์ ด้วยเทคนิคสีน้ำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนรู้และศึกษาหลักการสร้างงานทัศนศิลป์ ด้วยเทคนิคสีน้ำ ได้เป็นอย่างดี

-  ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป์ได้อย่างดี

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 

เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.2 ใบงานที่ 2.6

2.3 แบบทดสอบ

 

เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างงานศิลปะจากจินตนาการ
ชั่วโมง สีน้ำกับท้องฟ้าและแมกไม้
เรื่อง สีน้ำกับท้องฟ้าและแมกไม้ 27 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ