สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง โครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน (Rerun)
เรื่อง โครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน (Rerun) 3 ส.ค. 64 (มีรหัสภาพ)
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.
สื่อประกอบการสอน
*รหัสภาพ