สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลื่นและแสง
ชั่วโมง ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ
เรื่อง ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ 24 ส.ค. 64
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.