สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การถนอมอาหารเป็นการรักษาอาหารอย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุอาหารให้นานขึ้น โดยผู้สัมผัสอาหารนั้นควรคำนึงถึงความสะอาด และใช้วัสดุ อุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ยกตัวอย่างการถนอมอาหารได้

2. สามารถเขียนขั้นตอนการถนอมอาหารได้

3. เห็นประโยชน์ของการถนอมอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เชฟวัยจิ๋ว
ชั่วโมง เชฟวัยจิ๋ว
เรื่อง การถนอมอาหาร (1) 9 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิทัศน์)
แผนการสอน ครูณัฐทิยา เนียมสะอาดและครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูณัฐทิยา เนียมสะอาดและครูสุนทรี สาธุภาพ