สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันให้พิจารณาตัวเศษ แล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อย หรือ จากน้อยไปมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วน
เรื่อง การเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน 25 ส.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูสาวิตรี หนูมาศและครูสุคนธา บูโกก
ครูผู้สอน ครูสาวิตรี หนูมาศและครูสุคนธา บูโกก